ประวัติสมาคม

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association: T.A.T.A.) มีที่มาจากชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในนาม “กรีนชอบ (Green Shop)” ที่ก่อตั้งโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยกฟผ. ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในกลุ่ม กรีนชอบ จำนวน 8 รุ่น และได้สนับสนุนให้รวมกลุ่มกันเป็น “ชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยมี คุณสุรสิทธ์ ชูบุญราษฎร์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก ซึ่งชมรมฯ ได้จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกตลอด 4 ปี จนกระทั่งคณะกรรมการชมรมฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะจดทะเบียนเป็นสมาคม เพื่อจะเป็นที่น่าเชื่อถือในการติดต่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและราชการ จึงได้ทำการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association = T.A.T.A.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 โดยมีคุณโชคชัย พงษ์พิสุทธ์วณิช เป็นนายกสมาคม คนแรก และจนถึงปัจจุบันมีคุณสมภพ โปษยานนท์ เป็นนายกสมาคมคนที่สอง ซึ่งการบริหารงานตั้งแต่เป็นชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศจนมาเป็นสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยนั้น ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศเป็นอย่างดี และสมาคมฯยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก