เกี่ยวกับสมาคม

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน:

 1. ส่งเสริมและทำให้เกิดมาตรฐานของงานด้านการติดตั้งและบริการเครื่องปรับอากาศแก่สมาชิกของสมาคมฯ
 2. ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันฯ การฝึกฝีมือต่างๆ เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเรื่องต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ และอุตสาหกรรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ
 4. เตรียมและควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปวารสาร คู่มือ เว็ปไซด์ และสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ห้ามมิให้สมาชิกสมาคมฯ ใช้ประโยชน์ จากสื่อต่างของสมาคมเป็นการส่วนตัว
 5. มีส่วนร่วมหารือเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานของสมาคม:

 • ร่วมมือกับภาครัฐในการผลิตช่างเครื่องปรับอากาศป้อนสู่ร้านค้าสมาชิก
 • ร่วมมือกับภาครัฐในการจัดทำมาตราฐานช่างเครื่องปรับอากาศ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศในภูมิภาค
 • ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสาระสนเทศ E-SERVICE อย่างต่อเนื่อง
 • ตำเนินการขยายฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาตราสัญลักษณ์สมาคมฯ เพื่อมอบแก่ร้านค้าสมาชิก
 • ดำเนินกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงานและกิจกรรม

 1. ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำหลักสูตรช่างฝีมือระดับ 1, 2 และ 3
 2. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ
 3. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจัดการแข่งขัน “สุดยอดช่างแอร์ 2011” ในงาน RHVAC 2011 ที่อิมแพ็ค เมื่องทองธานี
 4. ร่วมกับ สสว.ในการผลิตโปรแกรม E-service เพื่อให้สมาชิกใช้ในการเพิ่มผลผลิต
 5. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและบริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด จัดทำโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
 6. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ”
 7. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ